Väggdekoration

Väggdekoration och väggdekorationer.

Poster & affischer.

Affisch

paris affisch

poster & affischer

Affisch = (fr. affiche, af lat. affigere, fästa vid), anslag, tillkännagifvande. Reklam- eller informationsanslag med visuellt genomarbetad utformning av text- och bildmeddelande. En affisch kan bestå enbart av text eller vara sammansatt av både text och illustration. Eftersom affischen skall anslås, finns tryck oftast enbart på en sida.

Poster = tryckt, textfri bild av affischliknande karaktär, använd som väggprydnad. Till skillnad från affischen saknar en poster aktualitetskaraktär och har främst en dekorativ funktion. En poster kan ha tryck på båda sidor.

Innehåll 

1 Funktion

2 Förmedling

3 Stilmedel

4 Konsten

5 Tidsspegel

6 Affischtyper

7 Se även

8 Referenser

9 Externa länkar

Reklamaffisch av Axel Törneman 1911

Affischen är en komposition av text och bild eller av bara text och då ofta med tydligt grafiskt uttryck. Dess funktion är att informera. Budskapet, vare sig det är ren information eller av mer övertygande reklamkaraktär, är en färskvara och starkt bundet till sin tid. Funktionen är alltså initialt att förmedla ett aktuellt budskap. Men med tiden kan samma affisch få en annan användning och dess funktion blir då stämningsskapande, estetiskt dekorativ. Affischen tillhör liksom andra publikationer av tillfällig karaktär den grupp som benämns efemärt material.

Förmedling.

Affischer har i minst etthundrafemtio år varit en betydelsefull del av det informationsutbud som möter oss varje dag. Det kan handla om att sprida information som lockar till nöjen eller om vad som tilldrar sig i politiken. Det kan också handla försäljning av varor, där man övertygar om att smaken på en viss tesort är helt omöjlig att undvara. En bra affisch lyckas överföra ett avsett budskap på ganska kort tid vilket innebär att den med hjälp av ord och bild, först lockar och sedan omedelbart överför information till den förbipasserande betraktaren, vilken förhoppningsvis blir upplyst och/eller övertygad. Flera parametrar har betydelse för hur framgångsrik en affisch blir. Förutom tilltalet och därmed olika retoriska grepp måste affischen ha förmågan att visuellt attrahera. Formgivning med samspelet mellan textinnehåll, typografi och bilduttryck är affischens speciella särart och här sätter bara fantasin gräns. Men även placeringen i det offentliga rummet spelar roll för affischens framgång.

 

Stilmedel.

Förbudsfrågan 1922

Äldre affischer före färglitografins genombrott men även icke-illustrerade affischer från senare tid använder en rik variation av typografiska stilmedel. Ny information i samma affisch sätts ofta med annan typografi än föregående och varierade textstorlekar, fetstil och kursivering avser hjälpa ögat att sålla i informationsflödet. Äldre affischer liknas ibland vid ”väggtidningar" och i en tid då tempot var annat och man tog sig tid att läsa allt som stod, kunde affischen fungera. Men när man senare började trycka affischerna med litografiska metoder som tillät en friare formgivning, kunde bildinslaget ökas på bekostnad av texten och ge en snabbare förmedling av budskapet. Bildens förmåga att snabbt tydliggöra något kan inte jämföras med läsning av text och illustrationens betydelse för affischens effektivitet blev uppenbar. Texterna kortades till rubrikliknande fraser som interagerade formmässigt med en bild och därmed skapades den moderna affischen som vi fortfarande ser den idag.

Konsten.

Enligt en del källor sattes det första tryckta anslaget upp i England 1477 av en herre vid namn William Caxton. Men inget säger att ett anslag, en kungörelser eller om man kallar det affisch måste vara tryckt så affischliknande anslag har säkert funnits ännu tidigare. Den tryckta affischen var sig ganska lik under flera hundra år. Texten sattes i boktryck och eventuella illustrationer eller dekorationer infördes från gravyrer. Först under 1800-talets senare del, närmare bestämt 1866, anses den moderna affischen ha blivit född. Fransmannen Jules Cherét satte då för första gången upp affischer i Paris framställda med färglitografisk teknik. Tillsammans med bl. a. Henri Toulouse-Lautrec skapades sedan de klassiska "La belle epoque"-affischerna. Men även jugendstilen, med t ex Hans Hollweins av träsnittet inspirerade yta, bidrog tidigt till utvecklingen på den konstnärliga fronten.

Alltsedan Toulouse-Lautrecs berömda affischer - delvis inspirerade av japanska träsnitt - har många konstnärer, till exempel Picasso, Chagall, Matisse, formgivit och utfört affischer och några, till exempel Edward McKnight-Kauffer och Alfons Mucha har gjort affischkonst till sin specialitet. Handmålning och litografi var länge den förhärskande tekniken, men senare övergick man till offset och silkscreen.

Den psykedeliska affischkonsten, också kallad Noveau Frisco, med namn som Wes Wilson och Rick Griffin, uppkom i San Francisco i slutet av 1960-talet. Förebilden var Art Noveau, och till detta fogade man dels de karakteristiska ihopträngda och böljande flower power-bokstäverna, dels fluorescerande färger. Under majrevolten i Paris 1968 uppkom Atelier Populaire på stadens konstskola, där visuellt enkla och politiskt slagkraftiga affischer tillverkades med silkscreen och klistrades upp i staden av ett kollektiv av konstnärer och aktivister. Affischens användning märks också i den nutida gatukonsten.

Reklamaffisch av Carl Larsson 1897

Svenska konstnärer påverkades men först på 1890-talet började svenska affischer tillverkas i någon betydande upplaga. På Generalstabens litografiska anstalt uppstod det kortlivade företaget "Konstnärliga Affischer" där ett antal betydande svenska konstnärer deltog för att skapa en svensk reklamaffisch. Man trodde på en bildmässigt attraktiv reklam med förmåga att påverka. Bland de konstnärer som verkade inom företaget kan nämnas - Olle Hjortzberg, Ragnar Östberg, Nils Kreuger, Artur Sjögren, Carl Westman, Elin Westman, Vicke Andrén och Albert Engström. 1895 gjorde Caleb Althin som medarbetare i företaget en konstnärlig reklamaffisch för Stora bryggeriet där det enkla budskapet är att "Stora bryggeriets öl är bäst".

Utställningsaffisch A.F. 1917

På 1900-talet har trycktekniken möjliggjort massproduktion av illustrerade affischer. Det vanliga är att den som formger en affisch är anonym men så är inte alltid fallet. I de fall signaturer skrivs ut går de inte alltid att belägga. Affischer har dessutom inte sällan flera upphovsmän. Det kan vara en grupp bestående av tecknare, art director, copywriter och lay-outman. Några viktiga svenska affischkonstnärer på 1900-talet är Einar Nerman, Wilhelm Kåge, Eric Rohman, Mauritz Moje Åslund, Gösta Åberg, Gunnar Håkansson, Anders Beckman, Walter Bjorne, Sture Johannesson.

Tidsspegel

Affischer speglar sin tids värderingar, trender och viktigare händelser. Den fungerar som formgivande indikator på stämningar och trender. Därför blir den utmärkt som tidsspegel. Vid återskapandet av gamla miljöer har affischer sin givna plats. En vanlig skiljelinje, som dock allt som oftast sammanfaller, är mellan konstnärliga och kommersiella affischer. Idag ser vi att dessa inte utesluter varandra. 1900-talet bjöd på många nya impulser från målarkonsten. Kubismens kollage av föremål och bokstäver inspirerade affischkonstnärerna, surrealismen likaså. Direkt tillämpbar var Bauhausrörelsens experiment med ytor, fotomontage och typografi. Att våga berätta visuellt har varit en ren utmaning i modernismens tidevarv. När man ser tillbaka på 1900-talets konstutveckling kan man påstå att det är inom formgivning och grafisk design som det bästa i fråga om modernismens traditioner förts vidare och omsatts i en för samhället gångbart bild- och formspråk. I Sverige kom genombrottet i och med funktionalismen 1930. Först på 1950-talet skedde en befrielse från den stil som skapats i slutet på 1920-talet. Fortfarande gjordes emellertid förlagorna för hand och överfördes till tryckmediet av litografer. Under de senaste decennierna har nya uttrycksmedel tagits i bruk som begagnar främst offsettryck och fotografiska metoder.

 

I efterhand ter sig äldre reklambudskap ofta lite komiska – man ser tydligare de överdrifter som ofta uttrycks i reklamen. För nutida betraktare är humorn ibland väl drastisk - nästan plump. Vissa företeelser kan man inte ens överföra i översatt form till dagens reklamspråk. Synen på etniska särdrag i äldre reklamaffischer är till exempel en känslig sak som bör hanteras varsamt men som när affischen trycktes var helt naturlig. Idag säger reklamen något om tidens inställning och som sådan är den avslöjande.

 

Men humor är också liksom idag medvetet använd. Lek med ord och humoristiska inslag är en given teknik att fånga intresse och för att få betraktaren att minnas reklamen.

Affischtyper

Många tänker kanske på film när man talar om affischer. Filmaffischerna var ofta i form av avlånga sk. stolpaffischer. Man inskränkte sig i dessa till att under en stel rubrik presentera olika scener ur filmen. Layoutens betydelse in på 1920-talet kommer dock ungefär samtidigt i olika affischgenrer.

Filmaffisch 1925, Anonym

Stumfilmsaffischerna är tilltalande konstnärligt sett beroende på deras förmåga att kombinera det kommersiella och konstnärliga. De två ytterligheterna, att klämma in så många iögonfallande och publiktilldragande ingredienser som möjligt och att skapa konstnärlig kvalitet, finns på ett utmärkt sätt representerade här. Filmaffischer produceras i en aldrig sinande ström vilket enligt många genom åren har påverkat kvaliteten menligt. Faktorer som en konstnär måste hålla sig till är att framhäva hjälten, att skildra en romantisk eller dramatisk scen ur en film, att teckna skådespelarna porträttlikt etc. Publiken måste känna igen sin idol. Genombrottet för den konstnärliga svenska filmaffischen kom med stumfilmens storhetstid i Sverige på 1920-talet. 1930-talet blev stilbildande för den klassiska filmaffischen med en stil som skulle hålla sig i flera decennier. Fotokollage blandades med teckningar. Fotot gav information ur filmen och teckningarna drog ögonen till affischen.

Olika typer av budskap använder liknande formspråk i affischen. Det är ingen större skillnad hur man presenterar en vara eller en tjänst, dvs. mellan konkreta och abstrakta budskap. Social information, politisk propaganda eller kulturella evenemang ställer olika krav på hur budskapet presenteras men gestaltningen av budskapen är likartad. Det är inte bara innehållet som påverkar utformningen, även avsändaren och den tilltänkte mottagaren har betydelse. Tiden fram till andra världskriget kännetecknas t ex i de politiska affischerna av starka ordformuleringar där det mesta kan inordnas i svart eller vitt. Karikatyrer användes flitigt. I Sverige kan man konstatera att affischen ganska sparsamt användes i den politiska propagandans tjänst före första världskriget. Man kan säga att varje decennium hade sin affischprofil som på sitt eget sätt speglade samhällets förändring. Före 1920 var den stora uppgiften att få folk till röstlokalerna. Karikatyrer och symbolspråk blev snart på modet. Hotet från vänster kunde illustreras med arbetare som hugger ned ett träd som ängsliga borgare sitter uppflugna i. Samma retorik användes ofta från både höger och vänster och ibland kan det vara svårt att identifiera partiet bakom affischen. I och med 40-talet blev budskapet mer rakt på sak - "Rak vänster slår ut Högern" med en bild på en man svingande sin knytnäve. Utländska förebilder användes ofta under mellankrigstiden där man ser klara inspirationer både från sovjetiska och tyska förlagor och där bildspråket, dessa olika politiska system emellan, är ungefär likartat. I Sverige blev politiken och färgsättningen alltmer blågul en bit in på 1930-talet. Efterkrigstidens politiska affischer har svårt att nå upp till den uppfinningsrikedom som präglade budskap formgivning tidigare.

 Teateraffisch Bollhuset 1705

Andra typer av affischer som präglat den miljö där de suttit upphängda är cirkus- och underhållningsaffischerna. Dessa fanns redan på 1700-talet och är i de tidigaste åren ofta försedda med enkla illustrationer, ofta i träsnitt, av stiliserade djur och människor. Andra exempel på affischkategorier kan vara teater, konsert, sport, beredskapsaffischer, konst och utställningar. Den äldsta bevarade svenska affischen finns i Kungliga biblioteket och är från ca 1680-talet. Det är en teateraffisch från det dåvarande Bållhuset (Bollhuset) i Stockholm.

Källa: wikipedia.

Här hittar du moderna poster och affischer.

Konstverk Tavlor och Fotokonst.

Konstverk

Ett konstverk är en produkt av en konstnärlig verksamhet. I allmänhet avses med "konstverk" i första hand någon form av bildkonst, fotokonst, inklusive textilkonst, skulptur och installation, men begreppet inkluderar även verk inom konstarterna arkitektur, musik och litteratur och kan, i dagligt språkbruk, avse begåvade prestationer i allmänhet. Denna artikel begränsar sig till konstverk i betydelsen bildkonst/fotokonst. En beskrivning av ett konstverk brukar i första hand ta fasta på de fysiska egenskaperna hos ett konstobjekt, dess relation till verkligheten, dess motiv eller bildrum, dess budskap eller innehåll, dess kulturella eller sociala kontext samt den tradition som det relaterar sig till. Skolor tar fasta på olika sådana egenskaper och beskrivningen av konstverket kan sålunda variera. En tavla är en skiva, platta, duk eller dylikt som pryds med något och sätts upp på en vägg. Vanligtvis pryds den med en målad bild, men en tavla är inte nödvändigtvis ett konstverk. Många tavlor är inramade och en del är inglasade. Fram till 1900-talet kunde tavla även syfta på illustrationer i böcker och tidningar.  Tavla ingår i sammansatta ord som anslagstavla och griffeltavla. Tavla kan även betyda misstag/blunder.

Canvastavlor

tavlor konst

art tavla

prints tavlor

Här kan du hitta dem tavlor och konstverk...

Denna artikel är en del i serien konst som består av följande delar:

Konstbegreppet, Konstens historia, Konstverken, Konstnärerna.

Från Wikipedia.

Art print & grafiska tryck.

canvastavlor

Giclée Fine ArtGiclée Fine Art  eller Art print är en teknik för begränsade originalserier.

Giclée-metoden kräver en avancerad kunskap om såväl färghantering som datorhantering.

Metoden möjliggör för konstnärer att erbjuda sina konstverk i originalserier med god kvalité, hög upplösning och skärpa i trycket, små upplagor på syrafritt akvarellpapper eller canvas (linneduk).

Varje Giclée-avtryck printas ut ett och ett. Uttrycket Giclée (chi´kle) är franskt och betyder spruta.

Varje motiv kräver en komplicerad arbetsgång för att kunna erhålla ett perfekt resultat som slutligen signeras av konstnären. Alla detaljer och nyanser återspeglar originalet med maximal likhet.

Många museer och Gallerier i världen utnyttjar Giclée Fine Art för framställning av begränsade originalserier.

Fördelarna med Giclée Fine Art: Man kan framställa ett eller flera exemplar i en på förhand bestämd och signerad upplaga. Olika tryckformat Syrafritt akvarellpapper med varierade ytor och även canvastavlor (linneduk).

Original med färgbeständighet som varar i mer än 100 år under normala ljusförhållanden.

tavlor prints

tavlor svartvitt

artprint

tavlor prints

tavlor canvas

 

Mer canvastavlor & prints

Affischer , tavlor, prints och väggdekor som lyser upp ditt rum.

prints

Affischer , tavlor, prints och väggdekor som lyser upp ditt rum.

Från det lekfulla och färgstarka till det något mer dämpande men ändå iögonfallande –man hittar garanterat något för alla. Affischer tavlor väggdekor och konst har kraften att ge rum som är strikt funktionellt ett vackert och individuellt uttryck. På nätet hittar man ett brett utbud av tavlor, poster och väggdekorationer i olika utföranden som hjälper var och en att hitta exakt det man är ute efter. Och som kommer göra dig glad. Faktum är att där hittar du en imponerande mängd olika stilar som kan skapa olika stämningar i olika rum. Även prints, canvastavlor, poster med temabilder som passar tillsammans och kan ge liv och dynamik åt dina väggar. Det är ditt hem och du bestämmer. Så vad du än väljer, se till att det matchar din stil.

grafiska poster

tavla med fjäril

prints

tavlor med fjärilar

tavlor

 

 Här hittar du tavlor poster och grafiska prints...

Väggdekor

Personliga tetxtavlor, graffiti tavlor, poster och grafiska tryck.

graffiti tavlor banksy

svartvitt tavlor och printstexttavlor printstexttavlafotokonst tavlor

Många som inreder sitt hem vill göra sitt hem så personligt som möjligt. De väljer ut möbler, tavlor och gardiner som säger något om deras personlighet och deras smak. Dessvärre brukar tavlor inte alltid vara speciellt personliga. Det här kan du förändra om du skaffar personliga tavlor, grafiska tryck eller prints istället.En tavla eller flera tavlor gör ditt hem riktigt personligt och det finns massor av fina tavlor prints och grafiska tryck att välja på. Om du vill ha en riktigt unik tavla,eller några tavlor, prints och grafiska tryck kan du till och med göra dina egna fotografier till en tavla eller prints!

Om du ska skaffa en tavla eller några tavlor, prints och grafiska tryck är möjligheterna oändliga. Du kan välja en panoramatavla på palmkantade stränder, skylines och vackra solnedgånger eller varför inte en tavla i form av ett collage som innehåller ett antal fina motiv? En panoramatavla kan ge intryck av att du har en stor glasvägg som du ser ett fantastiskt landskap eller en stadsvy igenom. Collage kan passa bra i till exempel kök om motiven består av diverse köksrelaterade motiv. Det finns även tavlor prints och grafiska tryck specielt designade för barnrum.

Nu är väldigt populära texttavlor, svartvitta fotokonst samt graffiti tavlor från till ex. Banksy mm.

Det bara upp till var och en villken tavla passar just din inredning.

Tavlor poster & grafiska tryck.

texttavlor

moderna texttavlor

texttavlor love

texttavlor fox

Texttavlor med tänkvärda ord och favoritcitat. Trendiga tavlor, poster och grafiska tryck
som lyfter vilket rum som helst. Här hittar du grafiska konst, fotografier, underfundiga texter och citat. Du kan sätta tavlor på väggen eller ställa dem på golvet. Fina och moderna texttavlor i olika storlekar som passar alla heminredningar, för dig som strävar efter ett hem med trendiga influenser med hjälp av stilren och vacker konst på väggarna."Låt väggen ge intryck.Fyll den med uttryck och text".

Till texttavlor

Tavlor poster och grafiska tryck

Konst & tavlor

Konstverk & Tavla.

tavlor konst grafiska tryck prints

Ett konstverk är en produkt av en konstnärlig verksamhet. I allmänhet avses med "konstverk" i första hand någon form av bildkonst, fotokonst inklusive textilkonst, skulptur och installation, men begreppet inkluderar även verk inom konstarterna arkitektur, musik och litteratur och kan, i dagligt språkbruk, avse begåvade prestationer i allmänhet. Denna artikel begränsar sig till konstverk i betydelsen bildkonst. En beskrivning av ett konstverk brukar i första hand ta fasta på de fysiska egenskaperna hos ett konstobjekt, dess relation till verkligheten, dess motiv eller bildrum, dess budskap eller innehåll, dess kulturella eller sociala kontext samt den tradition som det relaterar sig till. Skolor tar fasta på olika sådana egenskaper och beskrivningen av konstverket kan sålunda variera. En tavla är en skiva, platta, duk eller dylikt som pryds med något och sätts upp på en vägg. Vanligtvis pryds den med en målad bild, men en tavla är inte nödvändigtvis ett konstverk. Många tavlor är inramade och en del är inglasade. Fram till 1900-talet kunde tavla även syfta på illustrationer i böcker och tidningar. Tavla ingår i sammansatta ord som anslagstavla och griffeltavla. Tavla kan även betyda misstag/blunder.

Mer om tavlor, grafiska tryck & prints...

Dekor, inredning & design.

design dekor väggdekor

Design av Yngve Ekström       

År 1955 designade Yngve Ekström en låg pinnstol, som gick under namnet Arka. Stolab har nu börjat tillverka stolen igen, i massiv björk. Stolen har en karaktäristisk form, med sin breda sits och sin höga rygg. Passar bra till en modern inredning.

inrednings ispiration dekor

Design av Crema och Rocchi       

Crema and Rocchi har skapat en glasinstallation för Melogranoblu. Handblåst glas som formats till granatäpplen har placerats i olika formationer.

inredning design dekor väggdekor

 

Design av Hans J. Wegner       

Hans J. Wegners skalskol, även känd som CH07, kallas också för "den leende stolen". Mjuka linjer och en organisk form bärs upp av tre ben. Det tredje benet är centrerat bakom ryggen, vilket bidrar till stolens dynamiska uttryck. Stolen fyller 50 år i år.

Mer om väggdekor...

Inredning och väggdekor på facebook..

Dekor & inredning

Inredning och dekorationer.

inredning och dekor

I vår ser vi nu en tydlig trend med ett överflöd av tyger. När tyget plötsligt står i fokus behövs nya mönster och idéer. Framöver kommer därför ovanligt många spännande och ibland motsägelsefulla textiltrender, som dock alla verkar ha den gemensamma nämnaren ”stil och personlighet”.

Här presenterar vi några nya textiltrender som tyska Heimtextil tagit fram för 2013 och en bit in i 2014. Båda hyllar inrednings konsten och hantverket men på olika sätt.

Historikern Denna trend handlar om att älska och återskapa våra historiska skatter, men på ett modernt sätt. De måste passa i en toppmodern inredning miljö. Ungefär på samma sätt som vi tidigare placerat gamla guldspeglar i en minimalistisk inredning, klär man nu en modern möbel i ett 1700-talsmönstrat tyg med guldtrådar och får en dynamisk spänning. Det är inte det nordiska 1700-talet vi är ute efter utan snarare det engelska och franska. Uttrycket skall vara nobelt, långt från sliten shabby chic.

Skattkistan från västvärldens civilisation under sent 1600-tal och 1700-tal har härmed öppnats. Här hittar vi som inspiration en extrem inrednings rikedom inom både konsten,inredning och hantverket med komplicerade dekorationer, ornament, skulpturer och förfinade utsmyckade möbler från en tid när möbeltillverkarna också hyllades som konstnärer. Nyckelfaktorer är genuint inredning med hantverk, konstverk gärna i aristokratisk stil, skulpturer och ornament som från ett franskt slott. Trenden är tänkt för lyxälskaren som omfamnar inredningskultur, kvalitets dekorationer och känsla för det förgångna. Temat saknar starkt ljus - det ska vara mjukt, mörkt och dimmigt och gärna med ett metalliskt sken och andra inrednings effekter.

Excentrikern Här tänker man sig en troféjägare som åker runt i världen och samlar, vårdar, matchar och mixar sina alster, på ett vågat,dekorativt eklektiskt sätt. Man hämtar folkloristisk inrednings inspiration med afrikanska, indianska, indiska och andra exotiska dekor referenser. Själv tänker jag på de färgrika totempålarna. Allt matchas sedan fritt oberoende av ursprung. Man mixar det traditionella och det galna för att skapa nyfikenhet och originalitet för en unik inredning.

De som är tänkta att anamma inredningstrenden är fritänkare, ultramoderna dandies och moderna bohemer. Färgerna är mestadels starka och passionerade och effekten är en sammansättning av extravagans, elegans och exotism. Nyckelorden är färg, passion, dekorativ konst, hantverk och framför allt egensinnighet. Man vill vara ensam om sin kreation, man vill synas.

Två härliga trender – en historisk vacker dekor-trend och en excentriskt galen trend! Framtiden ser ljus och rolig ut.

Mer om konst och heminredning

Väggdekoration & väggtext

Skapa en rolig och färgglad inrednings miljö i barnens rum eller varför inte inreda med floral väggdekorationer, väggtexter och väggcitat som påminner om sommaren. Här under hittar du länkar till väggdekorer som passar för alla smaker och gör din heminredning eller varför inte kontors inredning personlig och unik. Vi har väggdekorer med alla möjliga motiv så som abstrakt väggdekor,floral väggdekor, enkelt och mer detaljrik dekor.

Trändigt dekor för dina väggar helt enkelt.

Dekor butiken...

Mer om väggdekorationer

Några dekor bloggar:

http://favoritdekor.blogg.se/

Unik dekor...

Väggdekor man måste se...

Bildekor och mer om bildekaler..

Väggdekor och väggdekoration.

Väggdekorationer – få en unikt designad väggdekoration från www.favoritdekor.se

 väggdekoration

Välj mellan en massa häftiga väggdekorationer & väggtexter att sätta på väggen. Självhäftande väggdekor samt väggetxt och unika väggord är en snygg och smart lösning att "piffa upp ditt hem" med, med ett unikt mönster och en färg efter eget val.

Alla våra unika väggtext och väggdekorationer är gjorda av de duktigaste designer, och du kan bara beställa din väggdekoration hos oss på favoritdekor.se.

Du har också möjlighet för att få en helt egen personlig och unik väggdekoration-väggtext. Det kunde till exempel vara ett ordspråk eller ett annat budskap som betyder mycket för dig. Du väljer naturligtvis själv vilken typsnitt, storlek eller färg din självhäftande väggdekoration väggtext ska ha.

Du får dina väggdekorationer levererade på en speciell överföringstejp i en eller flera delar beroende på artikel, för att förenkla monteringen. Vill du montera väggdekorationen på annat sätt än tejpen tillåter så kan du själv klippa isär orden och montera dem var för sig. Akta dig bara för att klippa i själva dekoren.En monteringsbeskrivning följer med din väggdekoration eller väggtext. Väggdekor och väggord är ett modernt och enkelt sätt att förnya din inredning och göra det mer personligt.

väggdekoration

Läs mer om:

Tavlor och posters nyheter

Inredning ispiration

Tavlor för barn

Väggord

väggdekor

https://www.facebook.com/SnyggInredning

Klistermärke & dekal.

Klistermärke & dekal.

Klistermärke (även dekal eller sticker) är en bit papper eller plast med klister på baksidan. Där brukar sitta även någon sorts skydd i form av ett vaxat papper eller laminering. Detta förhindrar att dekalensklistret förlorar sin fästande förmåga innan dekalen ska sättas upp och bakpappret tas bort.

Det går inte att exakt avgöra var och när klistermärken först kom i bruk, men förmodligen skedde detta i större skala i Kalifornien efter andra världskriget. Avery Dennison ska ha uppfunnit den självhäftande etiketten 1935 och Andrea Grossman skall ha gjort kommersiellastickers till ett populärt dekalmode 1979.

På klistermärket eller dekalen finns vanligen en bild eller en text av något slag. Klistermärken (dekalen) tillverkas för flera olika syften och ändamål.

  • Informativa klistermärken (dekal) är en en enkel form av skyltar som används för att informera personer om något. Exempel på detta är klistermärken/dekalen för att markera en nödutgång, innehåll i en förpackning, eller brandredskap.
  • Reklamklistermärken är klistermärken eller dekaler som har som syfte att föra fram ett reklambudskap, t ex för en vara eller ett arrangemang.
  • Konstnärliga klistermärken dekal framställs i syfte att vara estetiskt tilltalande, uppseendeväckande eller underhållande. Dekaler inriktas ofta mot barn, och vissa sorters tuggummi innehåller klistermärken med olika motiv. En annan form av konstnärliga klistermärken är de långa och smala bakrutedekaler som är avsedda att sättas på bakrutan på en personbil. Dessa dekaler innehåller ofta ett humoristiskt textbudskap, till exempel: ”Kan du läsa det här ligger du för nära.”

Att samla på klistermärken eller dekaler (med det bakpapperet kvar) är en vanlig hobby bland barn.

Klistermärken (Dekal) inom gatukonst.

Konstnärliga klistermärken, dekaler används även inom gatukonst, men är då även ibland utformade för att väcka tankar, känslor eller för att framföra politiska budskap. Inom gatukonsten lånar man ofta de informativa klistermärkenas/dekalernas formspråk för att konstmässigt parodiera eller framhäva sin poäng. Ett exempel är de klistermärken, dekaler i Stockholms tunnelbana som varnar resenären för gapet mellan perrongen och tåget. En omgjord version som sattes direkt över såg snarlik ut, men perrongen var utbytt mot Rosenbad och varnade istället för gapet mellan dig och dina folkvalda.

Ibland används dekal eller klistermärken även som en sorts minimala affischer genom att sättas upp på lyktstolpar och stolpar till trafiksignaler för att promota händelser eller evenemang.

Att sätta upp klistermärken, dekal utan tillstånd kan juridiskt sett betraktas som åverkan eller ringa skadegörelse.

 Läs mer om väggdekaler eller väggdekor..